Articles Immunology Articles

Pathogenic T Cells and Inflammatory Monocytes Incite Inflammatory Storm in Severe COVID-19 Patients

Published time: 13 March 2020

Authors: Yonggang Zhou, Binqing Fu, Xiaohu Zheng, Dongsheng Wang, Changcheng Zhao, Yingjie qi, Rui Sun, Zhigang Tian, Xiaoling Xu , Haiming Wei

Keywords: Coronavirus, Covid-19, Pathogenic


Pathogenic T cells and inflammatory monocytes incite inflammatory storm in severe COVID-19 patients

 

Reference: https://academic.oup.com/nsr/article/doi/10.1093/nsr/nwaa041/5804736?searchresult=1

Leave a Comment