Articles Medicine Articles

Factors Associated with Prolonged Viral RNA Shedding in Patients with COVID-19

Published time: 09 April 2020

Authors: Kaijin Xu,  Yanfei Chen,  Jing Yuan,  Ping Yi,  Cheng Ding,  Wenrui Wu,  Yongtao Li, Qin Ni,  Rongrong Zou,  Xiaohe Li,  Min Xu,  Ying Zhang,  Hong Zhao,  Xuan Zhang, Liang Yu,  Junwei Su,  Guanjing Lang,  Jun Liu,  Xiaoxin Wu,  Yongzheng Guo, Jingjing Tao,  Ding Shi,  Ling Yu,  Qing Cao,  Bing Ruan,  Lei Liu,  Zhaoqin Wang, Yan Xu,  Yingxia Liu,  Jifang Sheng,  Lanjuan Li

Keywords: Coronavirus, viral shedding, risk factors, SARS-COV-2, COVID-19


Abstract

An outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) is becoming a public health emergency. Data are limited on the duration and host factors related to viral shedding.


Factors associated with prolonged viral RNA shedding in patients with COVID-19

 

Reference: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa351

Leave a Comment